در حال بارگذاری ...

ارزش ها

      ارزشها و اصول اخلاقی

 نام های تجاری بسپار شیرکوه یزد و آبشارهای شیرکوه یزد معادل با پای‌بندی به مسئولیت‌پذیری، نوآوری،کیفیت، حفظ محیط زیست، همراه با مشارکت و کارگروهی می‌باشد.

 

      ارزش محوری نام های تجاری بسپار شیرکوه یزد و آبشارهای شیرکوه یزد 

 "همگام با توسعه و ارتقای زیر ساخت های بهداشت عمومی در کشور"